top of page

Privacybeleid - Boortmeerbeeks Alternatief (B A)

De privacy van onze leden, sympathisanten, sollicitanten en bezoekers is erg belangrijk voor ons, en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan.

 

Gegevens & verwerking:

Lidmaatschap:

Wanneer u lid wordt van onze politieke partij, vragen wij u verschillende gegevens bij inschrijving. Deze gegevens omvatten voornamelijk uw identiteits- en contactgegevens, maar kunnen ook gevoelige data zoals uw politieke voorkeur, uw fysieke toestand en/of facultatief welbepaalde voorkeuren of interessegebieden omvatten.

Doeleinden:

 

Wij verwerken deze gegevens voornamelijk om uw lidmaatschap te beheren, om u uit te nodigen voor events, om u onze communicatie (nieuwsbrieven, ledenmagazines, nieuwsupdates,…) toe te sturen, en om de betaling van lidgelden op te volgen.

 

Van zodra u als lid ook een (bezoldigd of onbezoldigd) mandaat houdt om het Boortmeerbeeks Alternatief (B A) te vertegenwoordigen in een bepaald orgaan, gebruiken wij uw contactgegevens eveneens om u te contacteren in het kader van uw mandaat en verantwoordelijkheden. Zulks houdt ook in dat andere mandatarissen van B A  u kunnen contacteren voor informatieverstrekking en deelname aan vergaderingen en evenementen, voor zover de toegestuurde informatie of de uitnodigingen betrekking hebben op hun mandaat of functie.

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw gegevens gedurende uw volledige lidmaatschap. Daarna houden wij u gegevens nog vijf jaar bij, te rekenen vanaf de laatste keer dat u lidgeld heeft betaald. Deze timing is voornamelijk ingegeven om u nog herinneringen te kunnen sturen tot betaling van het lidgeld.

Wanneer u uitdrukkelijk aangeeft uw lidmaatschap te willen stopzetten, verwijderen wij uiteraard wél al uw gegevens uit ons systeem.

 

Rechten:

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. Daarnaast heeft U steeds het recht om B A te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan het B A.  U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens uw lidmaatschap mogelijkerwijze wordt tenietgedaan.

Heeft u specifieke vragen omtrent ons verwerkingsbeleid of u heeft een klacht, kunt u zich  wenden tot een verantwoordelijke van het Boortmeerbeeks Alternatief.

Indien u met ons contact opneemt voor de uitoefening van uw rechten, zonder rechtstreeks fysiek contact, dienen wij uw identiteit na te gaan om de vertrouwelijkheid van uw gegevens veilig te stellen. Om die reden vragen wij u om bij iedere aanvraag tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens een kopie van Uw identiteitskaart bij te voegen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid:

Bij het aanmelden als lid wordt u gevraagd deze privacyverklaring te onderschrijven.

In  geen geval kan het Boortmeerbeeks Alternatief aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door u of een derde van de persoonsgegevens.

 U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot onder andere Uw login, code of document te voorkomen.

 

U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Wij raden u aan deze privacybeleid regelmatig te herlezen daar ze mogelijks aangepast kan worden.

 

 

bottom of page